Umoya Health holistische massage

Privacy verklaring

Umoya Health Massagetherapie

Frank van den Essenburg

Zeepkruid 58

3824NB Amersfoort

Uw privacy                                                                                                                  Amersfoort 25 december 2019

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht. Deze is opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw standaard persoonsgegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Ook bevat het aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier neem ik soms ook gegevens op, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Ik vraag die op, alleen met u uitdrukkelijke toestemming,  bij voorbeeld bij een andere zorgverlener, zoals uw huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
    Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier gebruik ik soms ook voor de volgende doelen:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond
  • Bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, informeer ik u eerst en vraag  expliciet om uw toestemming.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in WGBO wordt  vereist, 15 jaar bewaard.

Contact met mij hierover?