Umoya Health holistische massage

Privacy verklaring

Umoya Health Massagetherapie

Frank van den Essenburg

Zeepkruid 58

3824NB Amersfoort

Uw privacy                                                                                                                  Amersfoort 25 december 2019

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw standaard persoonsgegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
    Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in WGBO wordt  vereist, 15 jaar bewaard.

Frank van den Essenburg